ករណី

ការពិសោធន៍ពណ៌

សារធាតុគីមីព្យាបាលទឹក។

ការធ្វើតេស្តសម្រាប់ប្រព័ន្ធលូក្រុង

ការធ្វើតេស្តសម្រាប់ទឹកសំណល់ក្រដាស