វិញ្ញាបនបត្រ

យើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីធានាបាននូវដាននៃផលិតផល។
ផលិតផលទាំងអស់មានវិញ្ញាបនបត្រ ISO និង SGS ។

Yixing Cleanwater Chemicals Co., Ltd.