ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • វិធីប្រើគីមីព្យាបាលទឹក ១

    វិធីប្រើសារធាតុគីមីក្នុងការព្យាបាលទឹក 1 ឥឡូវនេះយើងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការព្យាបាលទឹកសំណល់នៅពេលដែលការបំពុលបរិស្ថានកាន់តែអាក្រក់ទៅ ៗ ។
    អាន​បន្ថែម
  • វិធីប្រើគីមីព្យាបាលទឹក ២

    វិធីប្រើសារធាតុគីមីក្នុងការព្យាបាលទឹក ៣ ឥលូវយើងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការព្យាបាលទឹកសំណល់នៅពេលដែលការបំពុលបរិស្ថានកាន់តែអាក្រក់ទៅ ៗ ។
    អាន​បន្ថែម