Poly DADMAC

  • Poly DADMAC

    Poly DADMAC

    Poly DADMAC ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការផលិតសហគ្រាសឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នានិងការព្យាបាលទឹកស្អុយ។