ក្រុមហ៊ុន

ការធ្វើតេស្តសម្រាប់ការព្យាបាលទឹកសំណល់ផ្ទាំងរូបភាព

សាកល្បងសម្រាប់ការព្យាបាលទឹកសំណល់ propylene glycol និង surfactant

តេស្តរកទឹកសំណល់ពីមេដំបែក្រហមពីការព្យាបាលជាតិ fermentation អង្ករ