ក្រុមហ៊ុន

ការធ្វើតេស្តសម្រាប់ការព្យាបាលទឹកសំណល់ផ្ទាំងរូបភាព

សាកល្បងសម្រាប់ការព្យាបាលទឹកសំណល់ propylene glycol និង surfactant

ធ្វើតេស្តទឹកសំណល់ផ្សិតក្រហម ពីការព្យាបាលជាតិ fermentation អង្ករ