ប៉ូលីលីន

  • Polyamine

    ប៉ូលីលីន

    ប៉ូលីមែរត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការផលិតសហគ្រាសឧស្សាហកម្មជាច្រើនប្រភេទនិងការព្យាបាលទឹកស្អុយ។