ការិយាល័យ

យើងមានក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេសដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ហើយផលិតផលរបស់យើងកំពុងត្រូវបានបង្កើត និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានផ្តោតសំខាន់លើប្រភេទផ្សេងៗនៃការព្យាបាលទឹកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយបានផ្តល់អនុសាសន៍ត្រឹមត្រូវ

ការដោះស្រាយបញ្ហាទាន់ពេលវេលា និងការផ្តល់សេវាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងមនុស្សធម៌។

យើងមានបទពិសោធន៍ផលិតជាង 30 ឆ្នាំ ក្រុមគាំទ្របច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ ផលិតកម្មស្វ័យប្រវត្តិ និងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។