រស់នៅ

សារធាតុគីមីលក់ក្តៅដែលប្រើក្នុងការព្យាបាលទឹក។

ផ្សាយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុគីមីព្យាបាលទឹក។

ជាតិគីមីក្នុងការជ្រាបទឹក។

សារធាតុគីមីព្យាបាលទឹកនៅលើការលក់

ផ្សាយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុគីមីព្យាបាលទឹក។

ការបញ្ចុះតម្លៃសារធាតុគីមីព្យាបាលទឹក។

2021-12-29

https://www.facebook.com/100027727387933/videos/2733519706956416/

ក្រុមហ៊ុនផលិតសារធាតុគីមីព្យាបាលទឹក។

2022-7-11

https://www.alibaba.com/live/manufacturer-of-water-treatment-chemicals_aaea4c41-59aa-4cd1-afc7-0ac5bea1f026.html?referrer=SellerCopy